Generalforsamling 2018

Ensted Folk- Rock- og Viseforening afholder generalforsamling

tirsdag den 15. marts 2018 kl. 19.30 i 

Borgerhuset, Østergade 40c, 6230 Rødekro 
 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af 1 suppleant 
7. Valg af 2 billagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant 
8. Drøftelse af foreningens virke.  

9. Eventuelt.

 

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling.
Ønsker man stemmeret til generalforsamlingen kræver det at man har erhvervet sig medlemskab af foreningen.
Se mere i bunden af nyhedsbrevet.

P.S. Vi pusler lidt med tanken om musik efter generalforsamlingen.

-

Vedtægter for foreningen

 • ” Ensted Folk- Rock- & Viseforening “
 • 1, stk. 1:

Foreningens navn er ” Ensted Folk- Rock- & Viseforening “.

 • 1, stk. 2:

Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune.

 • 1, stk. 3:

Foreningens hjemmeside er www.ensted-folk.dk

 

Formål

 • 2, stk. 1:

Det er foreningens formål at afholde folk-, rock- og visearrangementer.

Foreningen kan desuden afholde arrangementer indenfor andre musikgenrer.

 • 2, stk. 2:

Foreningen skal danne ramme for musikkens udbredelse i Sønderjylland.

 

Medlemmer

 • 3, stk. 1:

Som medlemmer optages personer, der tilslutter sig foreningens formål.

 • 3, stk. 2:

Indmeldelse sker via hjemmesiden www.ensted-folk.dk

 

Kontingent

 • 4, stk. 1:

Medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen og indbetales via hjemmesiden. Kontingentet skal til dels dække foreningens udgifter, bl.a. i forbindelse med foreningens arrangementer. Donationer modtages gerne, både store og små.

 

 • 4, stk. 2:

Ud over kontingent betaler medlemmerne egne udgifter i forbindelse med arrangementer.

 • 4, stk. 3:

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelse.

 

Generalforsamlingen

 • 5, stk. 1:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 • 5, stk. 2:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse skal ske ved bekendtgørelse på hjemmesiden og foreningens facebook-side senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

 

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af 1 suppleant.
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.
 8. Eventuelt.
 • 5, stk. 3:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

 

Ekstraordinær generalforsamling.

 • 6, stk. 1:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom med opgivelse af forhandlingsemne.

 • 6, stk. 2:

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger og bekendtgøres som de ordinære generalforsamlinger.

 

Bestyrelsen.

 • 7, stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 -7 medlemmer, som selvkonstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær, pr-ansvarlig og musikansvarlig.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede inkl. formand eller næstformand. Ved stemmelighed er formandens / næstformandens stemme afgørende.

 • 7, stk. 2:

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Hvert år er skiftevis 3 – 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

 

Valg.

 • 8, stk. 1:

Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen, hvor der tillige for 1 år ad gangen vælges en suppleant til bestyrelsen.

 • 8, stk. 2:

Der skal gives alle foreningens medlemmer mulighed for at afgive skriftlig stemme på generalforsamlingen.

 

Regnskab og revision.

 • 9, stk. 1:

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

 • 9, stk. 2:

Den ordinære generalforsamling vælger for 1 år ad gangen 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.

 

 

Vedtægtsændringer.

 • 10, stk. 1:

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 

Opløsning.

 • 11, stk. 1:

Foreningen kan kun opløses efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og hvis mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på den sidst afholdte generalforsamling stemmer herfor.

 • 11, stk. 2:

Eventuelle resterende midler skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål eller til andre almennyttige formål.

Korrigeret efter generalforsamlingen 23. marts 2017.

-

Print selv medlemskort

Billedet viser vores nye print selv medlemskort som kan erhverves via vores hjemmeside.

Medlemskortet købes på samme måde som billetter til vore arrangementer, nemt og hurtigt via Place2book.

Vi håber I vil tage godt imod det nye tiltag.

Jeres Ensted Folk Rock & Viseforening

www.ensted-folk.dk