Vedtægter for Ensted Folk Rock & Viseforening

Vedtægter for foreningen

” Ensted Folk- Rock- & Viseforening “

 

 • 1, stk. 1:

Foreningens navn er ” Ensted Folk- Rock- & Viseforening “.

 • 1, stk. 2:

Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune.

 • 1, stk. 3:

Foreningens hjemmeside er www.ensted-folk.dk

 

Formål

 • 2, stk. 1:

Det er foreningens formål at afholde folk-, rock- og visearrangementer.

Foreningen kan desuden afholde arrangementer indenfor andre musikgenrer.

 

Medlemmer

 • 3, stk. 1:

Som medlemmer optages personer, der tilslutter sig foreningens formål.

 • 3, stk. 2:

Indmeldelse sker via hjemmesiden www.ensted-folk.dk

 

Kontingent

 • 4, stk. 1:

Medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen og indbetales via hjemmesiden. Kontingentet skal til dels dække foreningens udgifter, bl.a. i forbindelse med foreningens arrangementer. Donationer modtages gerne, både store og små.

 

 • 4, stk. 2:

Ud over kontingent betaler medlemmerne egne udgifter i forbindelse med arrangementer.

 • 4, stk. 3:

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelse.

 

Generalforsamlingen

 • 5, stk. 1:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 • 5, stk. 2:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse skal ske ved bekendtgørelse på hjemmesiden og foreningens facebook-side senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af 1 suppleant.
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.
 • 5, stk. 3:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

 

Ekstraordinær generalforsamling.

 • 6, stk. 1:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom med opgivelse af forhandlingsemne.

 • 6, stk. 2:

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger og bekendtgøres som de ordinære generalforsamlinger.

 

Bestyrelsen.

 • 7, stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse på maksimalt 7 medlemmer, som selvkonstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær, pr-ansvarlig og musikansvarlig. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede inkl. formand eller næstformand. Ved stemmelighed er formandens / næstformandens stemme afgørende.

 • 7, stk. 2:

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Hvert år er skiftevis 3 – 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

 

Valg.

 • 8, stk. 1:

Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen, hvor der tillige for 1 år ad gangen vælges en suppleant til bestyrelsen.

 • 8, stk. 2:

Der skal gives alle foreningens medlemmer mulighed for at afgive skriftlig stemme på generalforsamlingen.

 

Regnskab og revision.

 • 9, stk. 1:

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

 • 9, stk. 2:

Den ordinære generalforsamling vælger for 1 år ad gangen 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.

 

 Vedtægtsændringer.

 • 10, stk. 1:

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 

Opløsning.

 • 11, stk. 1:

Foreningen kan kun opløses efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og hvis mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på den sidst afholdte generalforsamling stemmer herfor.

 • 11, stk. 2:

Ved foreningens ophør tildeles eventuelle resterende midler til Aabenraa Blæserne og Den Sønderjyske Garde med en fordelingsprocent på 50% til hver.

 

 • 11, stk. 2 Korrigeret efter generalforsamlingen 20. marts 2024.